Hoeveel kost een scheiding, echtscheiding of een bemiddeling?Omdat we openheid en oprechtheid hoog in het vaandel dragen, vindt u hieronder onze tarieven geldig vanaf september 2017.

Scheiden via Bemiddeling is zeker niet de duurste, maar streeft ook niet naar de goedkoopste tarieven op de bemiddelingsmarkt omdat we vinden dat kwaliteit en service het belangrijkste is en we willen dat dan ook garanderen.

Omdat we vinden dat mensen die weinig gesprekken nodig hebben niet hoeven mee te betalen voor de mensen die veel gesprekken nodig hebben, hanteren we een uurtarief voor de gesprekken. Voor de opmaak van de documenten, contacten met de notaris, alle administratie heen en weer en het neerleggen op de rechtbank hebben we wel vaste tarieven.
De Bemiddelingsgesprekken
Eerste gesprek met 2:50euro per persoon (max 2 uur, vast tarief)
Volgende gesprekken met 2:50euro per persoon per uur
Mogelijke individuele gesprekken:70euro per uur
Opmaak documenten, alle administratie, ondertekening, opmaak verzoekschrift, neerleggen op de rechtbank
Echtscheiding zonder kinderen, zonder onroerend goed:375euro per persoon
Echtscheiding met kinderen, zonder onroerend goed:425euro per persoon
Echtscheiding zonder kinderen, met 1 onroerend goed:425euro per persoon
Echtscheiding met kinderen en met 1 onroerend goed:500euro per persoon
Familierechtelijke overeenkomst :375euro per persoon
Indien jullie meerdere onroerende goederen hebben, of één of meerdere vennootschappen, dan wordt in het eerste gesprek het tarief voor de documenten besproken, zodat je weet waaraan je begint.
In onze tarieven zijn de gerechtskosten niet inbegrepen.
Voor minderjarige kinderen bestaat er een hoorrecht, het kind wordt tijdens een procedure gehoord door de rechter. Dit is geen verplichting in hoofde van het kind, wat uiteraard een goede zaak is. Het is tevens de bevestiging van de maatschappelijke evolutie dat niet meer de (ex)partners of ouders centraal staan, doch dat in de gezinsverhoudingen de kinderen die centrale plaats hebben overgenomen.

Over het algemeen functioneert dit hoorrecht zeer goed, wat blijkt uit het uitgebreider artikel over het hoorrecht van de minderjarige kinderen bij de Familierechtbank.

Vier punten die echter nog verbeterd kunnen worden :

  • De beperking van de zaken waarin een kind gehoord dient te worden zou opgeheven moeten worden en het kind zou een algemeen hoorrecht moeten hebben in alle zaken waarin het een belang heeft, dus ook inzake van onderhoudsgelden.
  • Kinderen jonger dan 12 jaar blijven verstoken van informatie en praktische bijstand over hun recht om ook gehoord te worden.
  • Het blijft een spijtige zaak dat ook de bijstand van een advocaat voor het kind in de praktijk uitgesloten of praktisch heel moeilijk gemaakt wordt.
  • Wil de wetgever inderdaad en effectief tegemoet komen aan de eisen van het Kinderrechtenverdrag en artikel 22bis van de eigen Grondwet dan zal er van de bovenstaande bedenkingen dringend werk gemaakt dienen te worden.

Gerechtskosten bij bemiddeling weer hoger?Onlangs werden de rolrechten voor Familiale zaken (weer) verhoogd. Het rolrecht is het bedrag dat op de Familierechtbank betaald dient te worden om de zaak op deze Rechtbank neer te leggen.

En in bemiddelde zaken om daarna , na oproeping van de partijen, een vonnis van de Familierechtbank te bekomen waarbij de bemiddelde overeenkomst gehomologeerd wordt.

Het betreft hier meestal zaken zoals echtscheiding (echtscheiding met onderlinge toestemming), ouderschapsovereenkomstenen en andere familiale aangelegenheden.

Tot voor enkele jaren schommelde dit rolrecht tussen de 35 en de 60 euro.

Bij de invoering van de Familierechtbank (in 2014) werd het rolrecht voor alle familiale zaken gebracht op 100 euro, wat een ontegensprekelijke verhoging was.

Op 1 juni werd het rolrecht nogmaals verhoogd met 20 euro per eisende partij als bijdrage aan het pro-deo fonds.

Dit brengt met zich mee dat in bemiddelde familiale zaken (waar er twee eisers zijn) het rolrecht verhoogd wordt naar 140 euro.

Thans circuleert er een wetsontwerp dat het rolrecht voor deze zaken zou brengen op 165 euro . Met 40 euro pro deo verhoging betaal je dan na het bemiddelingstraject 205 euro aan rolrecht. Dat zou iets worden voor het najaar 2017…

Dit doet de ganse kostprijs van de bemiddeling niet alleen onevenredig verhogen , het leidt er wellicht toe dat koppels die hun scheiding zo vreedzaam als mogelijk willen regelen gaan afzien van de homologatie (om kosten te besparen) en waarbij er zich dan later moelijkheden voordoen omdat één van de partijen de overeenkomst niet naleeft de andere partij slechts dan beseft wat de gevolgen zijn van het ontbreken van een vonnis.

Vertelde de minister van justitie niet tijdens de Mediationweek van oktober 2016 dat hij er naar streefde de rolrechten voor bemiddelde familiale zaken af te schaffen en zulks om de familiale bemiddeling te stimuleren ? Luister naar mijn woorden en kijk niet naar mijn daden ?

Als men inderdaad familiale bemiddeling wenst te stimuleren dan is er maar één oplossing: het rolrecht in die zaken afschaffen zoals beloofd !

Jan Peeraer

Liefde

Liefde


Ze kent vele gezichten

Soms

Overweldigend
Aanvaardend
Zorgend

Soms

Medelevend
Verbindend
Vertrouwd

Maar steeds

Mooi
Innig
Hevig
Veel
en
Verrijkend

Ik wil ze graag 

Voelen
Aanvaarden 
Delen

Ontvangen
Schenken
Vieren
en 
Ervaren

Dan pas voel ik dat ik leef.

Fiscaal voordeel kinderen ten lasteHeel dikwijls komt tijdens een bemiddeling de vraag naar boven wat nu precies het belastingvoordeel is voor kinderen ten laste.