Het nieuwe erfrecht

Krachtlijnen van de hervorming van het erfrecht (Wet van 31 juli 2017)

Het nieuwe erfrecht is een feit.
De wet van 31 juli 2017 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2017).
Deze wet wordt van kracht op alle nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018.
Dus alle overlijdens vanaf 1 september 2018 zullen volgens de nieuwe wet op erfrechtelijk gebied geregeld worden en de nieuwe wet is dus ook van toepassing op giften (schenkingen) door de erflater (de overledene) gedaan voordien.
Tenzij de erflater een verklaring voor 1 september 2018 van behoud aflegt waarin het oude recht behouden blijft voor alle vroegere schenkingen.
Dit houdt ook in dat het oude recht nog steeds van toepassing blijft op alle nalatenschappen die voor 1 september 2018 openvallen.
We besteden aan deze nieuwe wet toch wel graag wat aandacht daar er in de familiale sfeer vaak conflicten ontstaan over nalatenschappen, vooral wanneer de erflater (degene die overleden is en wiens nalatenschap derhalve is opengevallen) kinderen uit verschillende relaties gehad heeft en dan daarbovenop zelf wellicht nog eens als plus ouder gefungeerd heeft ten aanzien van niet-biologische kinderen.
Het is vooral in die situaties dat familiale bemiddeling een oplossing blijkt te zijn daar in veel gevallen de diverse erfgenamen mekaar amper of zelfs niet kennen.
Dan kan de bemiddelaar zijn natuurlijke rol als bruggenbouwer opnemen.
We beperken ons hier tot enkele belangrijke punten.
Het erfrecht zelf is een uiterst technische materie zodoende dat het steeds aangewezen is u te laten bijstaan of u te laten begeleiden door een bemiddelaar in geval van nalatenschappen met veel schenkingen of kinderen uit verschillende relaties.
Het nieuwe erfrecht maakt in eerste instantie een onderscheid tussen het relatie- en het familiale vermogen.
Deze beiden worden op een aparte wijze behandeld naar de bestemming toe.
Tevens wordt de erfrechtelijke reserve gewijzigd.
Over deze drie punten hieronder wat meer alsook nog iets meer uitleg over het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen.

1. Klemtoon op de samenleving (relatievermogen)

Het nieuwe erfrecht legt de nadruk op de samenleving, dit wil zeggen dat men op één of andere wijze de aanwinsten die men heeft opgebouwd met de (al dan niet langstlevende) partner beschermt.
Met de aanwinsten bedoelt men: dat wat verworven werd tijdens de relatie, wat partners tijdens hun relatie samen hebben opgebouwd (hier bedoelt men ook het relatievermogen).
Op dit ogenblik is dit erfrecht enkel van toepassing op gehuwde partners.
Of men ook dergelijke rechten zal toekennen aan partners in een feitelijke of in een wettelijke samenwoonst valt af te wachten.
Hierover bestaat nog geen consensus en de vraag is of deze alsnog gevonden zal worden en of men al dan niet in het huwelijksvermogensrecht openingen maakt naar vormen van niet-gehuwd samenleven.
De bedoeling van het nieuwe erfrecht is alleszins dat de langstlevende echtgenoot bijzonder beschermd wordt naar het tijdens het huwelijk gezamenlijk opgebouwde vermogen en dat deze bescherming geldt ten aanzien van alle andere erfgenamen, in eerste instantie de kinderen.

2. Klemtoon op het familiaal vermogen

In tegenstelling tot het eerste punt speelt hier de omgekeerde beweging.
Waar men in het eerste punt de (langstlevende) partner wil beschermen tegenover de kinderen, zal men hier het eigen vermogen van de vooroverleden partner willen beschermen ten gunste van al diens kinderen (eventueel uit vorige relaties).
De bescherming gebeurt dus in twee richtingen:
Voor wat betreft het opgebouwde vermogen (tijdens het huwelijk) zal er een duidelijke tendens zijn om de partners te beschermen tav hun (al dan niet gezamenlijke) kinderen.
Wat betreft het eigen vermogen van elke partner, dit is dus niet opgebouwd tijdens het huwelijk, krijgen de eigen kinderen voorrang op de langstlevende echtgenoot.
Hier wordt dus het erfrecht van de langstlevende echtgenoot op het eigen vermogen van de andere beperkt.

3. Verandering van de erfrechtelijke reserve (verhoging van het beschikbaar deel)

De reserve (of het voorbehouden deel) is dat deel van zijn nalatenschap waarover de erflater niet zelf kan beschikken maar dat aan bepaalde erfgenamen voorbehouden is.
In de oude regeling is deze wettelijke reserve geregeld in functie van het aantal kinderen dat in de nalatenschap betrokken is.
Bij één kind is de wettelijke reserve (of het voorbehouden deel) 1/2de, bij twee kinderen 2/3de, bij drie kinderen 3/4de enzovoort.
Dit wil zeggen dat iemand met vier kinderen zijn kinderen maar mag “onterven” voor 1/5de en dat dus 4/5de minstens aan deze kinderen in gelijke delen moet toekomen als zijnde hun wettelijke reserve.
Het deel waarover de erflater zelf kan beschikken (in ons voorbeeld 1/5de) noemt men het beschikbaar gedeelte en over dit deel kan de erflater vrij beschikken en zijn kinderen dus onterven.
Vandaar de uitspraak in de volksmond dat niemand zijn kinderen nooit (volledig) kan onterven.
Er was al lang een strekking in de rechtsspraak en de rechtsleer die vond dat de wettelijke reserve (dus het deel dat de kinderen toekomt of bepaalde ascendenten) beperkt moest worden, ja zelfs volledig afgeschaft, om de erflater meer vrijheid of zelfs volledige vrijheid te kunnen geven om zijn erfenis te regelen.
Naar een volledige afschaffing van de wettelijke reserve is men echter niet gegaan.
In de nieuwe regeling (vanaf 1 september 2018) geldt de wettelijke reserve enkel nog voor de descendenten (afstammelingen) van de erflater en niet langer meer voor de ascendenten van de erflater (in de praktijk waren dit de ouders).
Voor wat betreft de reserve van de langstlevende echtgenoot, deze is enkel beschermd ten aanzien van giften gedaan door de erflater tijdens het huwelijk.
Deze reserve (dit is dus het deel waarover de descendenten alleszins moeten kunnen beschikken) wordt berekend op de fictieve massa.
Dit is het bestaande vermogen op het ogenblik van het overlijden (de activa minus de passiva) te vermeerderen met de schenkingen.
De descendenten (afstammelingen) hebben recht op minstens 50% van deze fictieve massa.
Zulks houdt in dat dus de erflater steeds over de helft van deze fictieve massa vrijelijk kan beschikken en de kinderen dus voor maximum 50% kan onterven.
Dus : steeds 50% beschikbaar en 50% voorbehouden.

4. Geen verschil meer tussen roerende en onroerende goederen

Ons erfrecht dateert in grote lijnen nog van 1804 (de Code Napoléon) die een erfrecht codificeerde van een – in hoofdorde – agrarische samenleving.
In deze agrarische samenleving werd uiteraard en vanzelfsprekend een groter belang toegekend aan onroerende goederen dan aan roerende goederen.
Dit geeft – nog steeds, vergeten we het niet – een aantal verschillen in de behandeling van roerende en onroerende goederen.
Deze verschillen worden vanaf 1 september 2018 afgeschaft.
Tevens heeft men de waardering van goederen in natura (waarbij men uiteindelijk moet gaan ruilen – ook typisch voor een landbouwsamenleving ) afgeschaft en vervangen door de waardering in geld van de diverse roerende en onroerende goederen.
Moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met een schenking (van een onroerend goed of bijvoorbeeld in geld) dan zal men de tegenwaarde nemen op datum van schenking met een uniforme indexatie naar het heden, en daarop zal men dan de nalatenschap gaan waarderen.

5. Soepelere regels i.v.m. erfovereenkomsten

Onder de oude wet gold er steeds een absoluut verbod om overeenkomsten te maken over een nalatenschap die nog niet opengevallen was.
Dit bracht met zich mee dat noch bijvoorbeeld de kinderen noch de toekomstige erflater overeenkomsten konden maken wat er later zou gebeuren met de nalatenschap en hoe zij die zouden regelen.
Dergelijke overeenkomsten over een nog niet opengevallen nalatenschap waren absoluut nietig.
Vanaf 1 september 2018 wordt dergelijke erfovereenkomst principieel mogelijk gemaakt doch enkel voor de toekomstige eigen nalatenschap onder bijzondere en bezwarende titel.
De wet voorziet hier punctuele of globale erfovereenkomsten al naargelang hetgeen geregeld wordt.
Dit zal echter steeds, op straffe van nietigheid, dienen te geschieden via een notariële akte met publicatie in het CRT (Centraal Register der Testamenten).
Deze erfovereenkomsten lijken ons een absolute verbetering te zijn.
Wellicht brengt dit met zich mee dat de familiale bemiddelaar tussen kan komen in het kader van deze erfrechtovereenkomsten en niet meer later na het overlijden van de erflater wanneer het kalf in vele gevallen al verdronken is en de familie emotioneel op apengapen ligt en het conflict reeds ontstaan is.
De familiale bemiddelaar krijgt nu de kans (wanneer hij hier uiteraard toe aangesteld wordt) om bij leven van bijvoorbeeld de vader diens nalatenschap te regelen in samenspraak, dialoog en verstandhouding met al zijn kinderen (uit welke relatie dan ook geboren) en met al zijn stiefkinderen en mogelijke andere erfgenamen.
Hier ligt de belangrijke taak van de familiale bemiddelaar om zijn/haar bijdrage te leveren aan het creëren van rust en vrede in de families en om vooral ook zorg te dragen voor duurzame oplossingen: dit houdt in dat een duurzame vrede gecreëerd kan en dient te worden.
Op deze wijze wordt de communicatie binnen de familie gestimuleerd en worden toekomstige conflicten wellicht vermeden.

Besluit

Het nieuwe erfrecht biedt de oplossing voor een aantal problemen en anomalieën die onder het oude erfrecht toch wel degelijk een billijke verdeling in de weg stonden.
De verbeteringen en aanpassingen getuigen van gezond verstand en een zin voor evenwicht.
Dit doet reeds vooruit blikken naar de nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht, het Wetsvoorstel dateert van 13 december 2017 en is nog in behandeling in de Kamer.
In het wettelijk stelsel zouden een aantal knelpunten die er thans nog zijn, opgelost geraken onder andere i.v.m. individuele levensverzekeringen, arbeidsongevallenvergoedingen, beroepsgoederen, aandelen en cliënteel.
Men zou tevens het wettelijk stelsel van scheiding van goederen willen verbeteren en beter willen omkaderen met mogelijkheid tot mildering van de zuivere scheiding.
Er zou hier ook een facultatieve rechterlijke billijkheidscorrectie kunnen komen bij de zuivere scheiding van goederen wanneer er sprake zou zijn van manifeste onbillijkheid.
Of er ook nog beschermingsmaatregelen genomen zullen worden (in de verdere toekomst) naar wettelijke – en feitelijke samenwoners is op dit ogenblik nog koffiedik kijken.

Kind van gescheiden ouders - een getuigenis
Mijn ervaringen als kind van gescheiden ouders:

Op 11-jarige leeftijd kreeg ik te horen dat mijn ouders uit elkaar gingen. In eerste instantie was dit natuurlijk erg schrikken. Maar als ik er nu op terugblik, kan ik zeggen dat we er allemaal erg goed uitgekomen zijn.
Mijn ouders beslisten na 18 jaar huwelijk dat ze niet meer gelukkig waren in hun relatie.
Ze besloten op een vriendschappelijke manier uit elkaar te gaan zodat ik hier als kind zo weinig mogelijk hinder van ondervond.

Fiscaliteit bij echtscheiding

Het fiscale aspect van een echtscheiding wordt dikwijls over het hoofd gezien, doch het is belangrijk om bij een scheiding de vraag te stellen hoe best alles geregeld wordt.
De vraag stellen is wellicht eenvoudiger dan het antwoord geven : Welk zijn de fiscale gevolgen wanneer papa en mama niet meer samenwonen i.v.m. de kosten die zij maken en dragen voor hun kinderen ? De tweede vraag is: welke (fiscale) oplossing is in een bepaald concreet geval de meest aangewezen oplossing ?

Kosten voor kinderen bij scheiding: over verblijfsgebonden en niet-verblijfsgebonden kosten


Zolang papa en mama (of mama en mama; of papa en papa) samen zijn, dragen zij als ouder samen alle kosten voor de kinderen en een groot deel van die kosten worden in natura betaald. De kosten voor voeding en bewoning worden door de ouders samen gedragen en betaald en de kinderen krijgen dit gewoon ter beschikking gesteld.
Andere kosten worden door de ouders samen betaald uit de gemeenschappelijke pot, zoals gezondheidskosten of kosten voor school. We kunnen ons perfect voorstellen dat er voor kinderen heel wat betaald dient te worden en dat dat een hoop geld kost.

Onderhoudsbijdrage voor kinderenIk werd deze ochtend gecontacteerd door een journaliste met een vraag over onderhoudsgelden voor kinderen.  Dit naar aanleiding van een artikel dat in de standaard verschenen is vandaag met als titel Onderhoudsbijdrage voor kinderen is nattevingerwerk”.

In dat artikel stellen Elke Claessens en Dimitri Mortelmans (UAntwerpen) volgende zaken:  “In ons land bestaan verschillende systemen om de hoogte van de onderhoudsbijdrage te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan de methode Renard of aan de Onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond.”

Ik ben zelf heel erg bezig met het uitzoeken van hoe je precies op een goede manier onderhoudsgelden voor kinderen bepaalt. Dat is één van mijn stokpaardjes waarover ik trouwens ook regelmatig opleiding geef samen met mijn collega Jan Peeraer in de UCLL te Leuven.

Mijn wiskundige basisopleiding is hier niet vreemd aan en werkt hier erg mee. Ik ben dan ook de twee methoden “Gezinsbond” en “Renard” gaan vergelijken om te zien hoe die werken. De basis van werken is hetzelfde. Er wordt uitgegaan van de draagkracht van de ouders en van de verblijfsregeling van de kinderen. De grote verschillen zitten niet in de berekeningsmethoden, wel in de statistische gegevens over de kosten van de kinderen.

Daar wringt werkelijk het schoentje. Kinderen zijn meer dan statistische gegevens. Het is nog maar de vraag of je voor wat betreft de kleding van je kinderen kiest voor een discount winkel of de voorkeur geeft aan merkkledij, evenzo voor jassen en schoenen. En welke hobby’s mag je kind doen? Gaan voetballen is opmerkelijk goedkoper dan paardrijden of boksen bijvoorbeeld.

Kortom, een berekeningsmethode opstellen voor de berekening van onderhoudsgelden is vrij eenvoudig (de volledige berekening staat trouwens op onze site uitgelegd en kan door iedereen die een beetje kan rekenenen gevolgd worden: https://scheiden-via-bemiddeling.be/financien-regelen-bij-scheiding/hoeveel-onderhoudsgeld-alimentatie-kinderen-berekenen/) doch een veralgemening en een methode die voor iedereen werkt staat of valt met de statistische gegevens van waaruit men vertrekt.

In de bemiddelingen die ik doe en waarin ik de gesprekken ivm onderhoudsgelden voor kinderen in goede banen leidt, merk ik steeds dat het niet de berekening is die moeite kost, wel het uitzoeken hoeveel de kinderen in kwestie nu juist kosten.

De hoogte van het onderhoudsgeld wordt ook bepaald door wat er precies allemaal inbegrepen is. Daarbij dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de verblijfsgebonden kosten en de niet-verblijfsgebonden kosten. Verblijfsgebonden kosten zijn wat wij kort als eens “bed, bad en brood” noemen. Alle kosten die dus met het verblijf van de kinderen bij de ouder te maken hebben. Soms, wanneer er een verschil in inkomen, in verblijfsregeling of in beide is, is het nodig dat de ene ouder de andere ondersteund voor wat betreft deze verblijfgebonden kosten. Soms kan het ook zijn dat het verschil in inkomen het verschil in verblijfsregeling compenseerd, of dat beide ouders een gelijkaardig inkomen hebben en dat er een gelijk verdeeld verblijf van de kinderen bij beide ouders is. In die twee laatste gevallen is er geen onderhoudsgeld nodig voor de verblijfsgebonden kosten.
Blijven er nog de niet verblijfsgebonden, of verblijfsoverschrijdende kosten over. Het gaat hier over schoolkosten, kosten voor hobby’s, jassen, schoenen, kledij enz… Deze zijn onafhankelijk van het verblijf van de kinderen, maar moeten uiteraard ook gedragen worden.

Het grote verschil in bedragen van onderhoudsgelden is vooral te vinden in de lijst van de niet-verblijfsgebonden kosten. Sommige rechters opteren er voor om alle niet-verblijfsgebonden kosten via afrekening te laten verlopen (de werkelijke kost wordt afgerekend nadat ze gemaakt werd), andere rechters opteren ervoor om een hogere onderhoudsbijdrage uit te spreken en enkel de buitengewone via afrekening te doen.

In bemiddeling kiezen de ouders zelf wat ze met al deze kosten gaan doen en hoe ze die samen op een billijke manier gaan dragen. Ieder naar eigen vermogen en draagkracht. Ook bij bemiddeling over de onderhoudsbijdragen komen we telkens tot een ander bedrag. Kinderen zijn immers niet te herleiden tot statistische gegevens en het hangt van de prioriteiten van de ouders af en van de keuze welke kosten inbegrepen zijn hoe hoog de onderhoudsbijdrage zal zijn.

Ik merk in bemiddeling ook dat veel ouderkoppels er voor kiezen om de niet-verblijfsgebonden kosten te regelen via een kindrekening waarop ze beiden hun aandeel in de niet-verblijfsgebonden kosten storten.

Bepalen van onderhoudsgelden op een uniforme manier is een hele uitdaging, een uitdaging waarvoor de “commissie onderhoudgelden” staat en een opdracht die niet te onderschatten is.

De moeilijkheid is niet de berekening, die is eenvoudig en dezelfde voor beide bovenstaande methoden. De uitdaging waarvoor deze commissie geplaatst wordt is een afdoend antwoord vinden op volgende vragen:

·      Hoeveel kosten de kinderen ?

Kunnen we en mogen we hier gewoon voortgaan op statistische gegevens, of moeten we ervoor zorgen dat ouders de kost van hun kinderen zelf naar voor brengen via aan te tonen cijfers?

·      Welke kosten zijn inbegrepen en welke worden achteraf afgerekend?

Ook deze parameter kan voor grote verschillen in onderhoudsbijdragen zorgen.

Verder is de berekenmethode gebaseerd op de inkomens van de ouders, die op een juiste en billijke manier bepalen is al een opdracht op zich. Het hanteren van de juiste cijfers is zeer belangrijk en kan, indien niet correct uitgevoerd, tot grote verschillen leiden.

Bemiddeling over de onderhoudsgelden kan een oplossing bieden, we gaan in overleg en komen samen tot de juiste cijfers voor kosten van de kinderen, inkomsten van de ouders en hoe de ouders de kosten van de kinderen dragen.

Voor de bemiddelaar is het vrij eenvoudig. Het is een hele weg af te leggen samen met de ouders. Hen de cijfers samen laten voorbrengen en als er daar een akkoord over is, kan de berekening vrij gemakkelijk verlopen.

Voor de familierechter, die geconfronteerd wordt met een veel hoger conflictniveau tussen de ouders een stuk moeilijker. Voor de familierechter is het moeilijk om aan de juiste cijfers te geraken. Beide partijen zullen naar voor brengen wat zij menen dat hen goed uitkomt en achterhouden wat hen minder goed uitkomt.  Verder kan een familierechter bijna niet anders dan zich op statistische gegevens baseren voor wat betreft de kosten van de kinderen.

Caessens stelt in het artikel dat in de standaard verschenen is vandaag “Maar dat de bedragen zo sterk kunnen verschillen, is toch een belangrijk waarschuwingssignaal dat er iets mis is”.  Bovenstaande heeft hopelijk duidelijk gemaakt dat het net normaal is dat er zo’n grote verschillen bestaan, omdat er zoveel parameters zijn waarmee er rekening dient gehouden te worden.

Kortom, onderhoudsgeld en onderhoudsgeld is twee: het is een term die voor heel uiteenlopende zaken gebruikt wordt en dan met elkaar vergeleken. Onderhoudsgelden vergelijken werkt niet als je niet alle parameters kent waarop het gebaseerd is.

Hilde Van den Broeck
5 oktober 2017